top of page

Положення про навчально-практичний центр

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-практичний центр

Державного навчального закладу

«Ужгородський центр професійно-технічної освіти»

з використання матеріалів та технологій

ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА»

 

I. Загальні положення

         1.1. Навчально-практичний центр Державного навчального закладу «Ужгородський центр професійно-технічної освіти»з використання матеріалів та технологій ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА» (далі – НПЦ) є структурним підрозділом Державного навчального закладу«Ужгородський центр професійно-технічної освіти».

         1.2. Головною метою діяльності НПЦ є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної та теоретичної підготовки учнів (слухачів) професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, підвищення кваліфікації фахівців установ, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасних інструментів і матеріалів ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА», здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв'язку між підприємствами та іншими професійно-технічними навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

         1.3. НПЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

         1.4. НПЦ створено наказом директора ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Закарпаської обласної державної адміністрації.

ІІ. Напрями діяльності

Навчально-практичного центру Державного навчального закладу «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» з використання матеріалів та технологій ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА»

         2.1. Співробітництво з виробничими підприємствами, організаціями, установами (далі – підприємства), навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими зацікавленими органами щодо впровадження інноваційних підходів з професійної підготовки кваліфікованих робітників, вдосконалення організації виробничого навчання учнів (слухачів) з впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій, із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів торгових марок ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА».

         2.2. Реалізація завдань щодо впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, обладнання, інструментів і матеріалів.

         2.3. Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в інших навчальних закладах і установах.

         2.4. Інформатизація і комп'ютеризація процесу професійного навчання.

ІІІ. Функції

Навчально-практичного центру Державного навчального закладу «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» з використання матеріалів та технологій ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА»

         3.1. Сприяння підвищенню якості професійної підготовки учнів (слухачів) закладу, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.

         3.2. Організація та проведення курсів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації учнів (слухачів), майстрів виробничого навчання і викладачів навчальних закладів, працівників будівельної галузі, а також широких верств населення на базі НПЦ.

         3.3. Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння учнями (слухачами) новітніми матеріалами і технологіями.

         3.4. Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом.

         3.5. Надання навчальним закладам та підприємствам консультативної, інформаційної та посередницької практичної допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА».

         3.6. Надання практичної та методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам регіону з питань впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій і матеріалів.

         3.7. Розроблення інформаційно-методичного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.

         3.8. Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів на базі ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» та професійно-технічних навчальних закладах регіону.

ІV. Управління діяльністю

Навчально-практичного центру Державного навчального закладу «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» з використання матеріалів та технологій ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА»

         4.1. Керівництво НПЦ здійснює директор ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти». Директор ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» видає відповідні накази та розпорядження щодо діяльності Навчально-практичного центру Державного навчального закладу «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» з використання матеріалів та технологій ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА», укладає угоди з підприємствами та установами про надання навчально-виробничих послуг з боку НПЦ, забезпечує цільове використання коштів, отриманих від навчально-виробничої діяльності, на його діяльність та розвиток навчально-матеріальної бази.

         4.2. Координацію науково-методичної роботи НПЦ здійснюють Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Закарпатській області.

         4.3. Річні плани та звіти про діяльність Навчально-практичного центру Державного навчального закладу «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» з використання матеріалів та технологій ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА» затверджуються директором та погоджуються з управлінням вищої, професійно-технічної освіти та науки Департаменту освіти та науки Закарпатської ОДА та надсилаються для узагальнення до Міністерства освіти і науки України.

V. Кадрове забезпечення діяльності

Навчально-практичного центру Державного навчального закладу «Ужгородський центр професійно-технічної освіти»з використання матеріалів та технологій ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА»

         5.1. Директор ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» затверджує штатний розпис і штат НПЦ за рахунок коштів спеціального фонду.

         5.2. При затвердженні штатного розпису директор керується штатними нормативами, схемами посадових окладів та умовами оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки. При потребі до штатного розпису НПЦ можуть вноситися зміни.

         5.3. До роботи в НПЦ можуть залучатися штатні працівники навчального закладу.

         5.4. На працівників НПЦ поширюються усі права та обов'язки працівників ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти».

VI. Забезпечення діяльності

Навчально-практичного центру Державного навчального закладу ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» з використання матеріалів та технологій ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА»

         Витрати на діяльність НПЦ передбачаються в загальному кошторисі витрат ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету, передбачених на його утримання, доходів від власної діяльності НПЦ. Забезпечення діяльності НПЦ здійснюється також за участю підприємств, які є соціальними партнерами навчального закладу, на засадах, визначених договорами між цими підприємствами та ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти». Діяльність Навчально-практичного центру Державного навчального закладу ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти»з використання матеріалів та технологій ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА» обслуговує бухгалтерія ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти».

bottom of page