top of page

Положення про навчально-практичний центр

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-практичний центр

з професій «Електрозварник ручного зварювання»,

«Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах» та «Зварник»

Державного навчального закладу

«Ужгородський центр професійно-технічної освіти»

I. Загальні положення

1.1. Навчально-практичний центр з професій «Електрозварник ручного зварювання», «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах» та «Зварник» (далі – НПЦ) є структурним підрозділом Державного навчального закладу «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» (далі – Ужгородський центр ПТО).

Положення про НПЦ затверджується закладом професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з департаментом освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

1.2. Головною метою діяльності НПЦ є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, фахівців підприємств, організацій, установ (далі - слухачі), впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв'язку між підприємствами та іншими закладами професійної (професійно-технічної) освіти з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

1.3. НПЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зі змінами, внесеними до нього наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2015 року № 746, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

 1.4. НПЦ створюється наказом директора навчального закладу відповідно до наказу департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

ІІ. Напрями діяльності НПЦ

2.1. Співробітництво з виробничими підприємствами, організаціями, установами (далі - підприємства), навчальними закладами, центрами зайнятості, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими заінтересованими органами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійної (професійно-технічної) освіти.

2.2.Впровадження у освітній процес інноваційних технологій та методів професійного навчання із застосуванням сучасних виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.

2.3. Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення, апробації кращого досвіду та його впровадження в інших навчальних закладах і установах.

2.4. Інформатизація і комп'ютеризація процесу професійного навчання.

 ІІІ. Функції НПЦ

3.1. Сприяння підвищенню якості професійної підготовки учнів (слухачів) закладу, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.

 3.2.Організація стажування та підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки навчальних закладів на базі НПЦ.

3.3. Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння учнями, слухачами новітніми матеріалами і технологіями.

3.4. Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом.

3.5. Надання навчальним закладам консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.

3.6. Надання практичної та методичної допомоги закладам професійної (професійно-технічної) освіти з питань впровадження в освітній процес новітніх технологій і матеріалів.

3.7. Розроблення навчально-методичного, інформаційного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.

3.8. Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів у закладах професійної  (професійно-технічної) освіти.

 ІV. Управління діяльністю НПЦ

4.1. Керівництво НПЦ здійснює директор Ужгородського центру ПТО.

4.2. Координацію навчально-методичної роботи НПЦ здійснює навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Закарпатській області та державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».

4.3. Річні плани та звіти про діяльність НПЦ    погоджуються у департаменті освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації.

V. Кадрове забезпечення діяльності

 5.1. Директор Ужгородського центру ПТО затверджує штатний розпис і штат НПЦ за рахунок коштів спеціального фонду.

 5.2. При затвердженні штатного розпису  директор Ужгородського центру ПТО керується штатними нормативами, схемами посадових окладів та умовами оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

 5.3. До роботи в НПЦ можуть залучатися штатні працівники Ужгородського центру ПТО.

 5.4. На працівників НПЦ поширюються усі права та обов'язки працівників Ужгородського центру ПТО.

VI. Забезпечення діяльності НПЦ

         Забезпечення діяльності НПЦ здійснюється Ужгородським центром ПТО в межах коштів, виділених на його діяльність, а також за участю підприємств, які є соціальними партнерами Ужгородського центру ПТО, на засадах, визначених договорами між цими підприємствами та навчальним закладом, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Діяльність НПЦ обслуговує бухгалтерія Ужгородського центру ПТО.

bottom of page