top of page

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Здобувачі освіти мають право на:

 

-навчання впродовж життя та академічну мобільність;

-індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів,   форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм,   навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

-якісні освітні послуги;

-справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-відзначення успіхів у своїй діяльності;

-свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

-безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

-повагу людської гідності;

-захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм   насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації,   що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

-забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

-трудову діяльність у позанавчальний час;

-збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;

-особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

-інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

 

Здобувачі освіти зобов’язані:

 

1. Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

2. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

3. Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

4. Дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 

Правила для учнів ДНЗ «УЦПТО» та наслідки їх порушення

Державний навчальний заклад «Ужгородський центр професійно-технічної освіти»  цінує свою репутацію серед батьків, учнів та освітян, тому вимагає виконання  правил, що наведені нижче.

 1. Учні дотримуються Кодексу честі учня.

 2. Кожен учень зобов’язаний виконувати щодня вимоги щодо зовнішнього вигляду.

 3. Робочий день учня розпочинається о 8 годині 15 хвилин.

 4. Не допускаються пропуски занять без поважних причин. Батьки мають оперативно (телефоном, заявою або особисто) повідомити  майстра в/н або класного керівника  групи про причини відсутності учня. За відсутності учня 3-х і більше днів допуск до уроків відбувається за наявності медичної довідки. Хворий учень відпускається додому за рекомендацією медпрацівника закладу та з дозволу чергового адміністратора  (батьки попереджаються в телефонному режимі).

 5. Учні можуть бути зняті із занять лише за письмовим розпорядженням адміністрації.

 6. Під час навчальних занять учні знаходяться в навчальних кабінетах та майстернях закладу.

 7. Верхній одяг зберігається у відведених  для цього місцях.

 8. Забороняється приносити до навчального закладу речі, які не мають відношення до навчального процесу.

 9. За збереження речей, які не мають відношення до навчального процесу (в т.ч. мобільних телефонів), адміністрація відповідальності не несе та розшуком не займається.

 10. Вживання нецензурних виразів є грубим порушенням дисципліни. Ввічливість, стриманість, доброзичливість є нормою поведінки учня. Учні повинні дотримуватись гарних манер по дорозі до навчального закладу та додому.

 11. Для учнів ДНЗ УЦПТО неможливе будь-яке приниження товаришів, фізичний або психологічний тиск на них.

 12. Учні відповідають за книжки, отримані в бібліотеці та обладнання, яке використовується на уроках. Втрата або псування майна навчального закладу з боку учнів компенсується їхніми батьками.

 13. Не виконання вказівок викладача, майстра в/н, адміністрації     закладу,  необґрунтована               відмова        відповідати на уроці є грубим порушенням етикету навчального закладу.

14.  Учні повинні своєчасно виконувати домашні завдання. Пропуски уроків з будь-яких                        причин не є підставою для невиконання завдань (виключення – один навчальний день               після тривалої хвороби).

15. Не дозволяється паління в приміщенні та на території навчального закладу. Для учнів ДНЗ           УЦПТО паління цигарок на вулицях та інших громадських місцях є порушенням правил                 етикету навчального закладу.

16. Енергетичні напої та напої із вмістом алкоголю заборонені для вживання в навчальному              закладі; також заборонена поява в навчальному  закладі учня, який вжив алкогольний напій.

Адміністрація навчального закладу залишає за собою право при недотриманні учнем «Правил учнів ДНЗ УЦПТО» застосовувати  такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу .

Порушення учнем  або батьками вищезазначених правил передбачає :

 1. Усне зауваження співробітника навчального закладу.

 2. Письмове повідомлення викладачем, класним керівником, майстром виробничого навчання або телефонна розмова з батьками щодо поведінки, ставлення до навчання, якості виконання домашніх завдань.

 3. Написання учнем пояснювальної  записки на ім’я директора для прийняття адміністративного рішення та залучення матеріалів до особової   справи учня.

 4. Письмове повідомлення адміністрації ДНЗ УЦПТО батькам учня про порушення та прийняті міри.

 5.  Винесення попередження, догани   учневі в наказі по навчальному закладі.

 6. Призначення учню додаткового чергування по кабінету, майстерні або навчальному закладі.

 7.  Залучення батьків учня до відновлення  зіпсованого майна навчального закладу.

 8. Тимчасове вилучення в учнів мобільних телефонів, інших  електронних приладів, які вони використовують під час навчального процесу, з подальшою передачею батькам учнів.

 9. Призупинка або відміна діяльності учня в роботі учнівського самоврядування. Скасування встановлених учню матеріальних та моральних заохочень.

 10. Непредставлення учня на диплом з відзнакою, похвальні грамоти, похвальних лист.

 11. Виклик батьків до навчального закладу для бесіди з класним керівником, майстром в/н, заступником директора,  директором.

 12. Не допускання учня до уроків (до  вирішання питання з батьками про причини  його відсутності на уроках, первинний медичний огляд для допуску до контактів з іншими учнями, приведення учня до належного зовнішнього вигляду, для розслідування грубого порушення дисципліни).

 13.  Розгляд порушень на засіданні педагогічної ради.

 14. Відрахування учня з навчального закладу.

 

Примітки:

 • дані правила докладно доводяться класним керівником або майстром в/н до відома учнів на початку  кожного навчального року;

 • батьки учнів особисто знайомляться з правилами поведінки для належної співпраці з навчальним закладом (під розпис).

bottom of page